สังคมผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

สังคมผู้สูงอายุ จากนิยามจะเห็นว่า “สังคมสูงวัย” คือสังคมที่มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกัน อัตราการเจริญพันธุ์และประชากรวัยทำงานกลับลดลง ประเทศอื่น ๆ รอบตัวเราก็ประสบปัญหานี้แล้ว เช่น สิงคโปร์ เปอร์เซ็นต์ของผู้สูงอายุก็ใกล้เคียงกันกับประเทศไทย เกาหลีใต้ เข้าสู่สังคมสูงวัยในฐานะสังคมผู้สูงอายุ ญี่ปุ่นมีอัตราผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก สำหรับประเทศของเราที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขั้นรุนแรง (Super-aging Society) การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุก็จะเกิดขึ้นด้วยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 20-30% แสดงว่าทุกๆ 100 คน น่าจะมีผู้สูงอายุ 30 คน ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ แต่จริงๆ แล้วคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า การจัดการกับสิ่งนี้เป็นเพียงการจัดการกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ดังนั้นการแก้ปัญหาสำคัญจึงมักจำกัดอยู่เพียงกลุ่มเดียว เช่น การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ โครงการสวัสดิการต่าง ๆ แต่มิได้นำไปสู่การเตรียมความพร้อมตั้งแต่วัยที่กระฉับกระเฉง ดังนั้นจึงเป็นสถานการณ์ที่ต้องให้ความสนใจอย่างมาก ประชากรสูงอายุของญี่ปุ่น รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จากข้อมูลสถิติในปี 2562 ประชากรโลกมีจำนวน 7,713 ล้านคน และจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีมีมากถึง 1,016 ล้านคน จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 5 […]

สังคมนิยม คือ

สังคมนิยม คือ

สังคมนิยม คือ ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจที่รัฐควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดความยุติธรรมในการจำหน่ายสินค้าต่างๆ แก่ประชาชนแล้ว รัฐบาลยังตัดสินใจแก้ปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐานด้วย มีการวางแผนการบริหารเศรษฐกิจจากส่วนกลาง ปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ในระบบเศรษฐกิจนี้ กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในทรัพย์สินส่วนตัวเช่นที่อยู่อาศัยยังคงมอบให้กับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม จะเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะ วิธีการ และรูปแบบแตกต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คิดว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม หลักการเสรีนิยมเองซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดเสรีนิยม ในทางกลับกัน แนวคิดดั้งเดิมของประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังคงมีปัญหาใหญ่อยู่บ้าง ดังนั้นลัทธิสังคมนิยมจึงเป็นทางออกของปัญหาเสรีนิยม อีกทั้งยังเป็นแนวทางป้องกันการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจที่ทำให้คนในสังคมได้รับในสิ่งที่ต้องการอีกด้วย จากเศรษฐีและเศรษฐีทฤษฎีสังคมนิยมพบครั้งแรกในงานของเพลโตเกี่ยวกับสาธารณรัฐ ในขณะที่เขาเสนอว่าชนชั้นปกครองจะไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง และการเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับว่าแนวคิดสังคมนิยมสมัยใหม่ปรากฏขึ้นครั้งแรกในอังกฤษในปลายศตวรรษที่ 18 โดยมีผู้ก่อตั้งลัทธิสังคมนิยม โรเบิร์ต โอเว่น เพราะชายผู้นี้รับเอาหลักการของสังคมนิยมมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ตั้งแต่ต้นทาง ปลายทาง นโยบายต่างๆ จนสามารถส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนได้ อำนาจรัฐและกลไกของสังคมนิยมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนี้คนไม่มีทรัพย์สินมาเกิดมากมาย ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องสร้างกระบวนการที่เปลี่ยนอุตสาหกรรมที่สำคัญให้เป็นอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ระบบตรวจคนเข้าเมืองทำให้คนเหล่านี้กลายเป็นพลเมืองชั้นสอง เราจำเป็นต้องยกเลิกมาตรการตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร (ICE) ของสหรัฐฯ และให้ทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้ง ความพยายามที่จะบรรลุการเปลี่ยนผ่านการกระจายอำนาจที่เป็นธรรมสำหรับมวลมนุษยชาติย่อมจะกระตุ้นให้เกิดการฟันเฟืองที่รุนแรงจากกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่ต้องการสูญเสียอำนาจ แต่การหลีกเลี่ยงการเผชิญกับความขัดแย้งนี้คือการยอมรับระเบียบทางสังคมที่ยังคงกระชับความสัมพันธ์ทางสังคมของนายและทาส เรารับไม่ได้กับระเบียบสังคมนี้ เราต้องเชื่อเสมอว่ายังมีความหวัง สังคมนิยมประชาธิปไตยคือระบบสังคมนิยมที่มีรัฐบาลประชาธิปไตย หมายความว่าประชาชนต้องเลือกรัฐบาลที่จะปกครองประเทศแบบประชานิยม รัฐบาลจำเป็นต้องควบคุมรายได้และแจกจ่ายให้กับประชาชน และบางประเทศ เช่น ฟินแลนด์ ก็ใช้ระบบนี้แล้ว […]

ปัญหาสังคมวัยรุ่น

ปัญหาสังคมวัยรุ่น

ปัญหาสังคมวัยรุ่น ปัญหาร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับ “ความยุ่งวุ่นวายของวัยรุ่น” หลีกเลี่ยงไม่ได้: เรื่องเพศและการใช้สารเสพติด ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะวัยรุ่นในประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นวัยรุ่นทั่วโลกด้วย กลายเป็นว่า ปัญหาเรื่องเพศ ความรุนแรง และการใช้ยาเสพติดมีอยู่ 4 สถานการณ์ที่เป็นปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นนาข้าว ในเรื่องของการใช้เงินกับการเสพติดหรือการใช้ชีวิตอย่างไร้ทิศทางนั้นได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาวัยรุ่นไว้อย่างน่าสนใจทั้ง 4 ปัญหา และพ่อแม่และผู้ใหญ่รอบตัวเด็กก็สามารถนำมาเป็นแนวทางได้ เหมาะสำหรับดูแลวัยรุ่นขณะนี้ปัญหาเยาวชนในสังคมไทยทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ วัยรุ่นยังเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ และต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น การคลอดก่อนกำหนด การทำแท้ง โรคเอดส์ ความรุนแรง ฯลฯ ปัญหาหลักของเยาวชนในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาที่เกิดจากการไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและปัญหาความรุนแรง สาเหตุหลักมาจากปัญหาครอบครัว สิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณมีอิทธิพลในทางไม่ดีต่อคุณ และการใช้ความรุนแรงในสังคม ทั้งทางชีววิทยาและทางจิตสังคมมีความเชื่อมโยงกับการติดต่อทางเพศตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น การเข้าสู่วัยแรกรุ่น ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องคือความนับถือตนเองต่ำ พัฒนาการทางศีลธรรมต่ำ ความผูกพันกับพ่อแม่ไม่แน่นอน ความรู้สึกขาดความรัก ลักษณะบุคลิกภาพบางอย่าง เช่น ความหุนหันพลันแล่น เช่น ความสนุกสนานและอันตราย นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่ำ ระดับสติปัญญา ความสำเร็จทางวิชาการ ขาดทักษะชีวิต ขาดความรู้เรื่องเพศและประวัติการล่วงละเมิดทางเพศ วัยรุ่นพบว่าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือกีฬาเป็นประจำซึ่งเป็นอุปสรรค […]