ความหมายของสังคม

ความหมายของสังคม

ความหมายของสังคม การรวมกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะต่างๆ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา สถานภาพ และถิ่นที่อยู่ สำหรับระบบสังคมที่มีสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนอกเหนือจากมนุษย์ จะใช้คำว่า ระบบนิเวศ สิ่งนี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับสิ่งแวดล้อม สังคมมนุษย์ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ เช่น ประเทศและภูมิภาค และมักจะรวมถึงภาษาด้วย เรามีวัฒนธรรมและประเพณี ทุกชุมชนมีเกมและอาหารของตัวเองมนุษย์สร้างสังคมที่ช่วยให้มนุษย์สร้างและพัฒนาสิ่งต่างๆ อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะทำด้วยตัวเองให้ประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกันสังคมที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาก็คือมหานคร ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยงานด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก อาจมีประชากรที่ปรับตัวไม่ทันกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป รู้สึกโดดเดี่ยวและไม่เข้ากับสังคม

การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ที่มีลักษณะสัมพันธ์กันหลายประการ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา สถานภาพ และถิ่นที่อยู่ สำหรับระบบสังคมที่มีสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนอกเหนือจากมนุษย์ บางครั้งใช้คำว่าระบบนิเวศ สิ่งนี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับสิ่งแวดล้อม สังคมมนุษย์ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันในทุกภูมิภาค ประเทศและภูมิภาค และมักมีวัฒนธรรมและประเพณีรวมถึงภาษา ทุกสังคมมีเกมและอาหารของตัวเองมนุษย์สร้างสังคมที่ช่วยให้มนุษย์สร้างและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเอง ในขณะเดียวกันสังคมที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาก็คือมหานคร ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยงานด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก อาจมีประชากรที่ปรับตัวไม่ทันกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป รู้สึกโดดเดี่ยวและไม่เข้ากับสังคม ปัญหาสังคมวัยรุ่น

ความหมายของสังคม สถาบันสังคม

 1. ความหมายของสังคม สถาบันครอบครัว กลุ่มสังคมครอบครัว คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน เช่น พ่อ แม่ ลูก เครือญาติ การแต่งงาน การรับบุตรบุญธรรม
 2. สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพิธีการและการถ่ายทอดวัฒนธรรม เป็นสมาชิกของสังคมและกลุ่มสังคมที่เหมาะสมในสถานศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการฝึกทักษะวิชาชีพ กลุ่มสังคมนี้ประกอบด้วยตำแหน่งงาน หรือสถานะทางสังคม เป็นครู อาจารย์ เป็นต้น
 3. สถาบันศาสนา หมายถึง องค์กรที่ตอบสนองความต้องการที่จะส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนอยู่อย่างสงบสุขในชุมชนโดยปฏิบัติตามศรัทธาและความเชื่อของสถาบันศาสนา ที่สำคัญคือพระสงฆ์และครูบาอาจารย์ มีสถานะหรือสถานภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน ต่างมีบทบาท หน้าที่สัมพันธ์กันตามสถานภาพทางสังคม
 4. สถาบันทางเศรษฐกิจหมายถึงสถาบันทางสังคมที่จัดการกับรูปแบบการตอบสนองความต้องการทางวัตถุ เป็นแบบแผนของพฤติกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอด การผลิตและการกระจายสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของกลุ่มสังคมในระบบเศรษฐกิจ กลุ่มสังคมในระบบเศรษฐกิจมีหลายกลุ่ม เช่น ร้านค้า โรงงาน และองค์การทางเศรษฐกิจต่างๆ และแต่ละสังคม กลุ่มประกอบด้วยตำแหน่งและบทบาทต่างๆ กัน เช่น ผู้จัดการ พนักงาน คนงาน และเกษตรกร หน้าที่และความรับผิดชอบ.
 5. สถาบันทางการเมืองหมายถึงสถาบันทางสังคมที่เป็นทางการซึ่งตอบสนองความต้องการของสมาชิกในการดำรงชีวิตตามกฎเกณฑ์ของสังคม ผู้ควบคุมอยู่อย่างสงบสุขในสังคม กลุ่มสังคม ในสถาบันทางการเมือง ประกอบด้วยกลุ่มทางสังคมที่สำคัญต่าง ๆ กลุ่มทางสังคมที่มีการจัดระเบียบอย่างชัดเจน เรียกว่า องค์กร พรรคการเมือง กระทรวง ทบวง กรม และการปรับปรุงอื่นๆ ทุกองค์กรประกอบด้วยตำแหน่งและสถานะทางสังคม ปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับฐานะของตน

องค์ประกอบของสังคม

 1. ประชากรหรือสมาชิกทางสังคม สิ่งที่เรียกว่า “สังคม” จะต้องมีประชากรอย่างน้อยสองคน ชุมชนที่เล็กที่สุดคือครอบครัว คุณสามารถมีสมาชิกได้เพียงสองคนเท่านั้น
 2. อาณาเขตหรือดินแดน ผู้คนอาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่เฉพาะ เช่น ครอบครัว หมู่บ้าน หรือชุมชน
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน สมาชิกของชุมชนต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เราจัดประชุมและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
 4. องค์กรทางสังคม สังคมต้องการกฎระเบียบ บรรทัดฐานทางสังคมรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ช่วยให้สมาชิกอยู่อย่างสงบสุขและจัดระเบียบสังคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ประเพณีต่างๆ เป็นต้น

ทำไมต้องมีสังคม

 1. การที่ต้องอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อเทียบกับสัตว์อื่น ๆ มนุษย์ต้องพึ่งพาพ่อแม่และแบกรับภาระเป็นเวลานานในวัยเด็กและวัยเด็กและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นระบบครอบครัว พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงานจนกลายเป็นชุมชนในที่สุด
 2. การแบ่งความต้องการตามความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชีวิตมนุษย์มีสติปัญญาสูงกว่าสัตว์อื่น ๆ จึงสามารถควบคุมธรรมชาติและใช้ทำสิ่งต่าง ๆ เช่น การผลิตอาหาร การสร้างที่อยู่อาศัยเราพยายามตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานแต่มนุษย์อย่างเดียวทำไม่ได้ ทำทุกอย่าง จึงจำเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นชุมชน แบ่งงานตามความสามารถ
 3. ตอบสนองความต้องการทางชีวภาพ ความต้องการทางสังคมและจิตใจ หมายถึง ความต้องการที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของมนุษย์ เช่น การอยากกิน การหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ การมีบ้านที่ปลอดภัยในการนอน เป็นต้น ต้องการเป็นที่รัก เป็นมิตร เข้าใจและยอมรับจากเพื่อนฝูง ฯลฯ . ความต้องการนี้ทำให้คนไม่เล่นยูโดอย่างเดียว ดังนั้น เราควรอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่มีความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และการยอมรับจากเพื่อนฝูง ฯลฯ สำหรับคนอื่นๆ
 4. ความจำเป็นในการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลัง มนุษย์มีความเจริญในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี สะดวกสบาย และเป็นระเบียบในการดำรงชีวิต ทั้งสิ่งประดิษฐ์ ประเพณี ศาสนา ศิลปกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดระเบียบสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น ความหมายของสังคม

การจัดระเบียบทางสังคม

 1. บรรทัดฐานทางสังคมเกิดขึ้นเพราะผู้คนต้องอยู่ร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วมนุษย์มักจะทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ ดังนั้นสังคมจึงตั้งกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับพฤติกรรมของสมาชิก สังคมนิยม คือ
 2. เมื่อเรามองดูพื้นผิวของสถานะในทุกสังคมที่เราเห็น มีคนมากมายหลายกลุ่ม แต่ละคนมีปฏิกิริยาต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสถานะและภาระหน้าที่ที่สังคมมอบให้ สถานะมีสองประเภท
  ・สถานะการแสดงที่มาคือสถานะที่สืบทอดมาจากสังคม หรือเป็นสถานะทางชีวภาพที่ไม่มีเงื่อนไข?
  ・สถานะความสำเร็จคือสถานะที่ได้รับหลังจากดำเนินการ หาหรือทำงานตามกำลังความสามารถ
 3. บทบาทคือการแสดงการกระทำ หรือพฤติกรรมตามสถานะทางสังคม สถานะและบทบาทมีความสัมพันธ์กัน และเมื่อเราพูดถึงสถานะ เราก็พูดถึงบทบาทด้วย

การเปลี่ยนแปลงในสังคม

สังคมมนุษย์ก็เหมือนกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่น ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ บางสังคมเปลี่ยนแปลงช้าและบางสังคมเปลี่ยนแปลงเร็ว เช่น การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ เทคโนโลยี ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมหรือกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา สังคมหลายแห่งได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากสมัยโบราณสู่สมัยใหม่ การเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมนั้นชัดเจน จากชุมชนชนบทสู่ชุมชนเมือง

การขัดเกลาทางสังคมหมายถึงกระบวนการที่ผู้คนเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสังคม โดยยึดเอาบรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคมมาเป็นของตัวเองและเรียนรู้และเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนในสังคม การเข้าสังคมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

 1. การสอนการขัดเกลาทางสังคมโดยตรง ฯลฯ
 2. การเข้าสังคมทางอ้อม เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ความหมายของสังคม

แนวทางการพัฒนาทางสังคม

สังคมผู้สูงอายุ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยความเร็วคงที่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลในเชิงบวกมากมาย แต่ก็มีผลในเชิงลบด้วยเช่นกัน ความสำเร็จในการพัฒนาสังคมของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในหลาย ๆ ด้าน จึงกลายเป็นปัญหาสังคมที่ต้องร่วมกันแก้ไข อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าเชิงคุณภาพ เช่น คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยยังคงเป็นที่น่าพอใจ ระดับการศึกษาของแรงงานที่ยังอยู่ในภาวะอ่อนแอโดยรวมก็ต่ำเช่นกัน สุขอนามัยยังถูกคุกคาม โรคที่เกิดจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปัญหาสุขภาพ ความปลอดภัย ประชาชนและสังคมยังน่าเป็นห่วง สังคมยังก่ออาชญากรรม เมื่อเผชิญกับอาชญากรรุนแรง ระบบครอบครัวข้ามชาติมีแนวโน้มอ่อนแอลงทุกชั่วโมง ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดเป็น

 1. ความคิดสร้างสรรค์และสุขภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างจิตสาธารณะด้วยการสร้างการเรียนรู้ สร้างทักษะชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกัน
 2. ให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย. เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
 3. นำความมั่นคงทางสังคมมาสู่คนไทย สร้างหลักประกันทางสังคมที่ทำให้สังคมปลอดภัยด้วยการคุ้มครองทางสังคม ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสำหรับทุกคน สามารถอยู่อย่างมีความสุขและมีรายได้เลี้ยงชีพ
 4. ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างที่มีอยู่โดยนำทุนทางสังคมและสิ่งที่ดีงามที่ปกป้องคุณค่าของสังคมไทย ความหมายของสังคม